Uitvaart

De uitvaartdienst: informatie voor nabestaanden

Als u in uw kring iemand verliest valt er rond de uitvaart heel veel te regelen in korte tijd. Mocht u kiezen voor een kerkelijke uitvaart dan kunt u rekenen op ondersteuning vanuit onze parochiefederatie.
 
Kiezen voor een kerkelijke uitvaart
Als u aan de uitvaartverzorger kenbaar maakt dat u een afscheid wenst in de Jozef- of in de Victorkerk, dan zal hij ervoor zorgen dat een datum en tijdstip wordt afgesproken waarop de door u gewenste voorganger beschikbaar is en de kerk vrij is.
 
De uitvaartdienst vindt plaats ’s morgens om 10.00 uur of ’s middags om 14.00 uur. Dit tijdstip heeft de voorkeur van hen, die in onze parochies daarbij betrokken zijn: voorganger, koor, organist en koster. Alleen in uitzonderlijke situaties en altijd in overleg wijken we hiervan af.
 
Naast dag en tijdstip is het belangrijk om bewust te kiezen voor een vorm van uitvaartdienst die past bij u en bij de overledene. Er zijn verschillende vormen van uitvaartdiensten. We zijn in ons dorp heel erg vertrouwd met de Eucharistieviering bij de uitvaart, maar er zijn ook andere mogelijkheden die heel passend kunnen zijn. Als bijvoorbeeld de overledene of nabestaanden nogal losgegroeid zijn van de kerk, geen of weinig affiniteit met een Eucharistieviering hebben, is het misschien aan te bevelen om een Woord- en Communiedienst of een Gebeds- of Herdenkingsdienst te houden. Dan vieren we niet de eucharistie. Maar de manier waarop we dan afscheid nemen is niet minder persoonlijk.
 
De Eucharistieviering en de Woord- en Communiedienst vinden plaats in de kerk. Gebeds- of Herdenkingsdiensten kunnen ook plaatsvinden in de Maasgaarde of het Victorhuis.
 
De voorganger
Meestal zal pastoor Goumans voorgaan bij uitvaarten in onze kerken. Op maandag is hij afwezig. De contacten tussen de pastoor en de familie van de overledene, worden verzorgd door de intermediair. Het ontbreekt de pastoor simpelweg aan tijd om al de nodige aandacht te schenken als pastoor van een parochie met 7 kerken. Hij zal zeker proberen om recht te doen aan wat het verlies voor iemand betekent en is natuurlijk ook degene die ons geloof in God ter sprake brengt.
 
Als de pastoor niet kan voorgaan wordt hij vervangen door een ander lid van het pastoraal team. Het behoort, in overleg, tot de mogelijkheden dat een voorganger vanuit de kring van de overledene komt. Ook kan desgewenst een gebedsleider uit de parochie of een intermediair voorgaan.
 
De intermediair
Elke uitvaartdienst kent zijn eigen raamwerk. In grote lijnen zijn echter wel dezelfde elementen te onderscheiden die een kerkelijke uitvaart kenmerken. In onze parochie­federatie staat iemand u terzijde bij de uitleg en invulling van het raamwerk van de uitvaartdienst; de uitvaartintermediair. Intermediairs zijn vrijwilligers die, in opdracht van het pastorale team, nabestaanden begeleiden bij de invulling van een uitvaartdienst. Zij zorgen ervoor dat de uitvaartdienst rekening houdt met uw gevoelens en zoveel mogelijk recht doet aan de overledene. Zij onderhouden het contact tussen u en de parochie.
 
De intermediair maakt een afspraak om u te bezoeken. Tijdens dit bezoek zal hij/zij proberen een beeld te krijgen van de overledene om met eerbied om te gaan met de persoon van wie u afscheid neemt. Tegelijkertijd zal de intermediair met wijsheid de liturgie van de kerk, het raamwerk, willen volgen. De intermediair overlegt met u over vragen als: Gaat uw voorkeur uit naar een viering met latijnse gezangen of nederlandstalige liederen? Is er iemand die een lezing of passend gedicht wil voorlezen? Zijn er kinderen of kleinkinderen die de kaarsen rond de baar aan willen steken? Zijn er speciale wensen? Daarbij komen ook liederen en lezingen aan de orde, de intermediair beschikt over materiaal waaruit u een keuze kunt maken. De intermediair biedt hulp aan bij het maken van een “in memoriam” in de hoop dat iemand uit eigen kring dit tijdens de dienst wil uitspreken en helpt mee om de liturgie voor de uitvaart samen te stellen.
 
De intermediair informeert de voorganger en eventueel andere betrokkenen vanuit de parochie over alles wat met u besproken is. De intermediair is naast de voorganger bij de uitvaartdienst aanwezig, om eventueel lector te zijn, maar vooral ook als vertrouwd gezicht.
 
Liederen en muziek
De zang tijdens een uitvaartdienst zal doorgaans door een koor uitgevoerd worden. Beide kerken beschikken over koren, bestaande uit vrijwilligers, die bij uitvaarten zingen. De intermediair zal met u overleggen over de keuze uit het koorrepertoire.
 
Het is beperkt mogelijk om, naast de koorzang, andere muziek te laten horen of zelf te verzorgen. Zo kan er bij aanwezigheid van een koor één cd worden gedraaid. Een gebeds- of herdenkingsdienst biedt meer mogelijkheden voor andere muziek dan koorzang.
 
De avondwake
Het is mogelijk om aan de vooravond van de uitvaart, meestal om 19.00 uur, een dienst te houden; de Avondwake. Deze wordt geleid door een intermediair. Tijdens de avondwake wordt geprobeerd op een persoonlijke manier te verwoorden wat ons in deze dagen beroert. Vooraf wordt dan ook met u afgesproken wat de familie zelf wil zeggen of doen. Een avondwake is overigens niet verplicht.
 
Een boekje?
Bij de uitvaart kan gebruik gemaakt worden van het reguliere kerkboekje. De Jozefkerk heeft een apart uitvaartboekje, met de vaste gebeden voor de uitvaartdienst en de liederen die het koor kan zingen.
 
In de regel wordt met de nabestaanden een boekje voor de uitvaartdienst gemaakt.
Dat geeft de mensen die naar de uitvaart komen de mogelijkheid de dienst te volgen. Hier zijn kosten aan verbonden. Houdt u er rekening mee dat in dagen van verlies alles natuurlijk onder tijdsdruk staat. De intermediair kan u ook hierbij terzijde staan.
 
De collecte
In elke kerkdienst wordt gecollecteerd. Dat geldt ook voor uitvaartdiensten. De collecte is bestemd voor onze kerkgemeenschap, opdat we elkaar in goede en kwade dagen tot steun kunnen zijn. Maar tevens is een gedeelte van de collecte bestemd voor intenties: het hooghouden van de namen van de overledenen in onze kring, het noemen van hun namen in onze kerkdiensten.
 
Zorg om de nabestaanden
Tijdens de uitvaartdienst brandt als teken van medeleven van de parochie een Rafaelkaars. Een vrijwilliger van de Rafaelgroep zal deze kaars een aantal weken na de uitvaart aan de nabestaanden overhandigen. Net als de engel Rafael wil de Rafaelgroep een eindje meelopen in een moeilijke tijd. Indien gewenst kunnen verschillende bezoekjes aan de nabestaande partner gebracht worden. Ook kan geholpen worden bij het kiezen van tien data voor vieringen ter intentie van de overledene.
 
De Rafaelgroep werkt mee aan de Allerzielenviering, die in beide kerken eens per jaar gehouden wordt en waarin speciaal de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. De Jozefkerk kent daarnaast nog Kaarsjesavond, waarmee juist in de Kersttijd gedacht wordt aan hen die zo gemist worden.