Ziekenbezoek

 

 ZIEKENBEZOEK

In dagen van ziekte en/of eenzaamheid

Hier vindt u informatie over wat u vanuit onze parochies mag verwachten als u ziek en/of eenzaam bent.

 

Aandacht voor elkaar

Veel mensen die ziek of alleen zijn, willen hun verhaal doen als er maar iemand is die wil horen, die kan luisteren.

Aandacht hebben voor elkaar hoort tot de kern van ons kerk-zijn. Gelovige mensen zijn geroepen om te leven met een antenne voor elkaar en vooral voor mensen die je nodig hebben.

 

Als parochie willen wij graag een open oor bieden aan ieder die daarnaar zoekt.

Daartoe bestaat er een bezoekgroep.

Maar, in een wereld waarin individu, privacy en zelfredzaamheid hoog in het vaandel staan, kunnen we soms het spoor bijster raken.

We vinden elkaar niet, ondanks onze beste bedoelingen. Met deze folder hopen wij ervoor te zorgen dat we mensen die daar behoefte aan hebben in dagen van ziekte en/of eenzaamheid op het spoor kunnen komen en hen nabij kunnen zijn.

 

Laat van u horen

Vanwege de wet op de privacy mogen gegevens over ziekenhuisopname niet door het ziekenhuis zelf verstrekt worden. Dat betekent dat alleen meldingen vanuit de eigen kring dat kunnen laten weten.

Soms ontvangt het secretariaat een melding van ziekte, thuis of in het ziekenhuis, met de vraag of iemand bij de betrokken persoon op bezoek kan gaan.

Maar niet altijd is dan duidelijk of door de betrokkene een bezoek ook echt op prijs gesteld wordt. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Die ervaring maakt ons voorzichtig.

 

De eerste stap

De eerste stap kunt u daarom het beste zelf doen. Bent u in staat om het parochie- secretariaat te bellen? Doen! Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Het telefoonnummer vindt u bij contact. U kunt gerust vragen uit welke mensen de bezoekgroep bestaat en eventueel uw voorkeur voor iemand uitspreken.

Bent u niet in staat om zelf te bellen? Laat dan aan familie, vrienden of kennissen weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt en vraag één van hen om te bellen.

 

En dan…

Iemand van het secretariaat zal uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen noteren in het schrift van de bezoekgroep. U kunt ervan verzekerd zijn dat die gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Ongeveer één keer per week neemt de contactpersoon van de bezoekgroep de meldingen door. Zij ziet dan uw gegevens en zal aan één van de leden van de bezoekgroep vragen of zij bij u op bezoek wil gaan.

Deze persoon zal contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Meestal zal zo'n bezoek éénmalig zijn maar soms zal blijken dat er behoefte is aan meer. Degene die u bezoekt zal proberen daarin mee te denken en advies te geven.

 

De Communie thuis ontvangen

Als u er behoefte aan heeft om af en toe thuis de Communie te ontvangen, kunt u ook hierover contact opnemen met het secretariaat van de parochie. Ook dàn zal men uw naam, adres en telefoonnummer noteren en de contactpersoon vragen u terug te bellen om een afspraak te maken. Zij zal uw voorkeur vragen over ‘wanneer, hoe vaak en door wie’. Vervolgens zal zij één en ander, voor zover haalbaar, regelen en aan u laten weten wat er afgesproken is.

De ziekenzalving en ziekenzegen

Als u voelt dat u ouder wordt - dat u in de laatste levensfase belandt - of wanneer een

ziekte u allang de kwetsbaarheid van het bestaan laat merken, kunt u door het sacrament van de ziekenzalving of door de ziekenzegen gesterkt worden.

 

De ziekenzalving

Vroeger werd dit sacrament alleen toegediend als er sprake was van levensgevaar.

Tegenwoordig wordt het juist meer gezien en beleefd als een sacrament van bemoediging. Het wil de kracht geven om de kwetsbaarheid van uw leven, met alle beperkingen van dien, te dragen. Het sacrament van de ziekenzalving wordt in onze parochiefederatie in principe één keer in de twee jaar toegediend, tijdens een gezamenlijke viering in de Goede Week. Tegen die tijd vindt u informatie daarover in het parochieblad 't Joviaal. Ook de kring van uw naasten is welkom bij deze viering opdat u zich opnieuw gedragen mag weten door God en de mensen om u heen!

In principe is het voldoende om dit sacrament éénmaal te ontvangen.

Dit wil echter niet zeggen dat u daarnaast geen behoefte kunt hebben aan een teken van Gods nabijheid op moeilijke momenten in het leven.

 

De ziekenzegen

Daarom kent de kerk naast de ziekenzalving ook de ziekenzegen. Deze zal in principe jaarlijks worden toegediend op de nationale ziekendag in september. Ook daarover kunt u, tijdig lezen in 't Joviaal.

 

Natuurlijk is het ook mogelijk om, als uw persoonlijke situatie daar aanleiding toe geeft, de ziekenzalving of ziekenzegen in eigen kring te ontvangen. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de pastoor of de pastor.

In ’t Joviaal kunt u lezen wanneer en hoe u hen kunt bereiken.

 
Tenslotte...
 
Niemand kiest ervoor om eenzaam of ziek te zijn. Wie ermee te maken krijgt wensen we dan ook van harte het volgende toe:
 
Je dag moge goed zijn
en je nacht genadig;
de hand van een vriend
moge je vasthouden,
je zegenen en troosten;
en God zelf
moge je hart vervullen
met vrede en vreugde
 
                        Keltische zegenwens

 

St. Victor: Mw. D. Pronk, tel 340104
St. Jozef: Mw. M. Meskers, Kerkstraat 78, tel. 372242

 

Vrijwilligers Ziekenbezoek-groep St. Victor gezocht

 

De Ziekenbezoek-groep van de St. Victor parochie is op zoek naar vrijwilligers om ons team te komen versterken. Heb je wat tijd over voor de medemens en ben je bereid af en toe iemand in het ziekenhuis of thuis te bezoeken, dan ben je van harte welkom! Het is dankbaar werk en gezamenlijk verdelen we de tijd en bezoeken. Denk je dat het wat voor je is of wil je meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mw. D. Pronk, tel 340104